Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το property-experts.gr και βάση για την σχέση εμπιστοσύνης την οποία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μαζί σας.

Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που το property-experts.gr συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα (εφεξής αποκαλούμενα συλλογικώς ως ¨Προσωπικές Πληροφορίες¨ ή ¨Προσωπικά Δεδομένα¨ ή ¨Προσωπικά Στοιχεία¨).

Με την επίσκεψη σας στον Ιστότοπό μας και την οποιαδήποτε χρήση αυτού, όπως ενδεικτικά με την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και εναίο σύνολο με τους Όρους Χρήσης μας, σε συνδυασμό με τους οποίους θα πρέπει να αναγιγνώσκεται και ερμηνεύεται. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε εν μέρει είτε συνολικά, παρακαλείσθε όπως πάυσετε να επισκέπτεστε τον Ιστότοπο αυτόν ή/και να κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού ή των Υπηρεσιών του.

1. Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από το property-experts.gr, διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκούδικαίου, όπως από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», του Ν. 2774/1999 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα» και των Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, όπως αυτά ισχύουν.

Το property-experts.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας Ιστότοπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

2. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων από το property-experts.gr

2.1. Κατά την εγγραφή του Πελάτη

Προκειμένου να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών του property-experts.gr, θα κληθείτε να εγγραφείτε σε αυτές ώστε να δημιουργήσουμε για εσάς έναν λογαριασμό μέσω του οποίου θα μπορείτε να δημοσιεύετε στο property-experts.gr τις Αναθέσεις ακίνητης περιουσίας για τις οποίες αναζητάτε Επαγγελματία.

Κατά την διαδικασία εγγραφής, θα σας ζητήσουμε τις εξής Προσωπικές Πληροφορίες:

-Ονοματεπώνυμο

-Ε – mail

-Αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου

Επίσης, θα κληθείτε να επιλέξετε και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό που θα δημιουργήσουμε για εσάς, όπως και να αποδεχθείτε τους Όρους και ΠροϋποθέσειςΧρήσης του property-experts.gr.

2.2. Κατά τη καταχώριση Εργασιών

Κάθε φορά που επιχειρείτε να καταχωρίσετε κάποια Ανάθεση, θα σας ζητείται να συμπληρώσετε μία φόρμα. Εκεί, σας ζητάμε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την Ανάθεση που επιθυμείτε να προωθήσετε, προκειμένου και εμείς να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο της Ανάθεσης και να ειδοποιήσουμε τους Επαγγελματίες που μπορεί να ενδιαφέρονται να την αναλάβουν, αλλά και οι ίδιοι οι Επαγγελματίες να εκτιμήσουν αν μπορούν και αν θέλουν να διεκδικήσουν την Ανάθεση και άρα να αποκτήσουν τα στοιχεία σας και να επικοινωνήσουν μαζί σας. Στις διευκρινιστικές αυτές πληροφορίες που σας ζητάμε, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και κάποιες πληροφορίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσωπικές, όπως για παράδειγμα η περιοχή στην οποία βρίσκετε το ακίνητο.

Αναγνωρίζετε ότι όταν αναρτάται μια Ανάθεση στο property-experts.gr, καταρχάς δεν δημοσιεύονται τα Προσωπικά σας Στοιχεία, αλλά μόνο οι πληροφορίες που αφορούν την Ανάθεση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Όταν, όμως, κάποιος Επαγγελματίας ενδιαφερθεί για την Ανάθεση σας και καταβάλει στο το property-experts.gr τις μονάδες που του ζητούνται προκειμένου να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να επικοινωνήσει μαζί σας, τότε το property-experts.gr του κοινοποιεί τα εξής Προσωπικά σας στοιχεία:

- Το ονοματεπώνυμό σας

- Τον αριθμό του κινητού ή σταθερού σας τηλεφώνου

- Το e-mail σας (εφόσον μας το έχετε γνωστοποιήσει). Αναγνωρίζετε ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με την κοινοποίηση των ανωτέρω προσωπικών σας στοιχείων στους Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την Ανάθεση σας και εξουσιοδοτείτε το property-experts.gr προς τούτο.

3. Υποχρεώσεις Πελάτη κατά την παροχή των Προσωπικών Δεδομένων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από το property-experts.gr κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε σας ζητούνται τέτοιου είδους στοιχεία για εσάς. Περαιτέρω, οφείλετε να ενημερώνετε το property-experts.gr για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή. Αν διαπιστωθεί από το property-experts.gr ότι δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις σας ή αν το property-experts.gr έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το property-experts.gr έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτησή σας για εγγραφή ή να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως το λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας την απόρριψη της αίτησής σας, ή την θέση του λογαριασμού σας σε αναστολή ή τερματισμό.

Αναγνωρίζετε ότι το property-experts.gr δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που παρέχονται νομίμως από τρίτα μέρη.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες που παρέχετε το property-experts.gr, εγγράφονται στις βάσεις δεδομένων αυτού με αυτόματα ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.

4. Συλλογή άλλων δεδομένων από το property-experts.gr.

4.1. Δεδομένα περιήγησης και χρήσης του Ιστότοπου

Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως την διεύθυνση IP σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστού, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε στον ιστότοπό μας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας κλπ. Δύναται να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στο λογισμικό μας, παρόλο που δεν συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα Προσωπικά σας Στοιχεία.

4.3. Πληροφορίες από επικοινωνίες

Αναγνωρίζετε ότι το property-experts.gr δύναται να τηρεί αρχείο των γραπτών επιστολών, e-mails ή άλλων μηνυμάτων και γενικά οποιονδήποτε γραπτών επικοινωνιών έχετε ανταλλάξει με το property-experts.gr για οποιονδήποτε λόγο.

Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι η επικοινωνίας σας κάθε Επαγγελματία μέσω της Πλατφόρμας της Ιστοσελίδας δεν είναι ιδιωτική και ότι το property-experts.gr δύναται να την καταγράφει και την τηρεί στο αρχείο του για λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό της διασφάλισης της τήρησης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

5. Χρήση των Προσωπικών και άλλων Δεδομένων

Πρωταρχικός μας στόχος κατά την συλλογή των Προσωπικών και άλλων δεδομένων είναι το να παρέχουμε προσηκόντως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Υπηρεσίες μας και σε εσάς αλλά και στους Επαγγελματίες του property-experts.gr και να προσφέρουμε και στους δυο μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Ειδικότερα:

5.1. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας προκειμένου να δημιουργήσουμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να παρέχουμε ασφαλή και ομαλή διασύνδεση των Πελατών με τους Επαγγελματίες, για εσωτερική χρήση σχετική με την διαχείριση του property-experts.gr και την βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών, για να εμποδίζουμε ενδεχομένως απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες, για την εφαρμογή των Όρων Χρήσης και για οποιονδήποτε άλλο λόγο σας γνωστοποιείται κατά την στιγμή της συλλογής των πληροφοριών. Θεωρούμε το απόρρητο των εν λόγω Προσωπικών Πληροφορίων πολύ σημαντικό και για τον λόγο αυτόν προσπαθούμε να τις μεταχειριζόμαστε με υπευθυνότητα.

5.2. Χρησιμοποιούμε το e-mail και το τηλέφωνο που μας παρέχετε, προκειμένου να σας στέλνουμε τις απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών μας ενημερώσεις και ειδοποιήσεις. Η αποστολή e-mails καθώς και οι κλήσεις τέτοιου περιεχομένου είναι απόλυτα συνυφασμένες με την λειτουργία της Ιστοσελίδας μας και την παροχή των Υπηρεσιών μας. Επομένως, o μόνος τρόπος για να πάψετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους e-mails ή κλήσεις, είναι ζητώντας από το property-experts.gr να απενεργοποιήσει οριστικά τον λογαριασμό σας και την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες του.

5.3. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ώστε να να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών ή/και να παρέχουμε σε τρίτα μέρη συγκριτική αξιολόγηση και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Η συγκριτική αξιολόγηση και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είναι ανώνυμα και δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία, ούτε μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή που σας χαρακτηρίζει ή σας καθιστά αναγνωρίσιμους.

5.4. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα περιήγησης και χρήσης της Ιστοσελίδας για τη λειτουργία και τη βελτίωση της Ιστοσελίδας, τη διάγνωση προβλημάτων του εξυπηρετητή (server) μας και για τη διαχείριση του λογισμικού, τη συγκέντρωση δημογραφικών και στατιστικών δεδομένων, για την καλύτερη διαφήμιση και τη διάταξη της Ιστοσελίδας μας, για να διευκολυνθεί η αναγνώρισή σας κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας κλπ. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

6. Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων – Κοινοποίηση σε τρίτους

6.1. Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητά σας, το property-experts.gr φροντίζει ώστε να μην δημοσιοποιούνται σε όλους τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Για τον λόγο αυτόν, η Εργασία που δημοσιεύεται δεν συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά ας στοιχεια. Αναγνωρίζετε και εξουσιοδοτείτε το property-experts.gr να παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, κατά τα ειδιότερα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του όρου 2.2. ανωτέρω, μόνο στους Επαγγελματίες οι οποίοι δηλώνουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της Ανάθεσης και καταβάλουν το property-experts.gr τις ζητούμενες μονάδες για να έρθουν σε επαφή μαζί σας.

Το property-experts.gr αναμένει και ζητά από τους Επαγγελματίες να σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, να τα χρησιμοποιούν μόνο στα πλαίσια των σκοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας και να μην τα κοινοποιούν σε τρίτους. Παρ’ όλα αυτά, το property-experts.gr δεν μπορεί να εξαναγκάσει τους Επαγγελματίες ως προς την τήρηση των ανωτέρω δεσμεύσεων και για τον λόγο αυτό αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα ότι το property-experts.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε οφείλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος Επαγγελματίας που έχει αποκτήσει πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα χρησιμοποιήσει για λόγους διαφορετικούς από την παροχή των υπηρεσιών του σε εσάς σε σχέση με κάποια συγκεκριμένη αναρτημένη Εργασία ή αν τα κοινοποιήσει σε τρίτους χωρίς την άδειά σας.

6.2. Το property-experts.gr χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση όταν μεταδίδονται Προσωπικές Πληροφορίες μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας, και θέτει τείχη προστασίας (firewalls) και συστήματα ανίχνευσης εισβολών που βοηθούν στο να εμποδίζει πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Περαιτέρω, πραγματοποιεί μέσω των τεχνικών του διαρκείς ελέγχους, προκειμένου για την διασφάλιση μετάδοσης των πληροφοριών και την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της Ιστοσελίδας από τους Πελάτες και εν γένει τους χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (πχ ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, το property-experts.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές του κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά τον Ιστότοτο και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς το property-experts.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε από την άνευ αδείας πρόσβαση στις Προσωπικές σας Πληροφορίες από τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση και επισημαίνεται ότι είστε υποχρεωμένοι να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματός σας και των κωδικών σας και προσωπικών σας λογαριασμών και αναγνωρίζετε τους σχετικούς κινδύνους κατά την χρήση του Ιστοτόπου και την αποστολή πληροφοριών σε αυτόν.

6.3. Το property-experts.gr μπορεί να μοιραστεί ή να γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων του και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του εάν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, τις δικαστικές η αστυνομικές αρχές ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ή/και προκειμένου να ανταποκριθεί σε κλήσεις μαρτύρων, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες. Επίσης, για να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα ή ένσταση, να αμυνθεί κατά τυχόν αξιώσεων, για να ερευνήσει, να εμποδίσει ή να προβεί σε δικαστικές ενέργειες σε σχέση με παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που υποψιάζεται ότι είναι παράνομες, για να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, την περιουσία, ή την ασφάλειά του property-experts.gr και της Ιστοσελίδας ή των χρηστών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που προβλέπεται από τον νόμο.

6.4. Το property-experts.gr δεν γνωστοποιεί ή πωλεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σας σε τρίτους που δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών μας, μπορεί, όμως, να τα κάνει γνωστά στους υπαλλήλους του ή στους ανεξάρτητους συνεργάτες του, κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο προκειμένου τα άτομα αυτά να βοηθήσουν το property-experts.gr να σας παρέχει τις Υπηρεσίες του.

Σε καμία περίπτωση το property-experts.gr δεν γνωστοποιεί ή πωλεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Μπορεί να συνεργαζόμαστε με τρίτους που θα προβάλλουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα μας ή που θα διαχειρίζονται τη διαφήμιση της Ιστοσελίδας μας σε άλλες ιστοσελίδες. Τα τρίτα αυτά μέρη δεν συλλέγουν και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα. Μπορούν, ωστόσο, να παρακολουθούν την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας, χωρίς ωστόσο αυτό να σας καθιστά αναγνωρίσιμους απέναντί τους.

6.5. Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι το property-experts.gr διατηρεί το δικαίωμα να μοιράζεται , πωλεί ή εκχωρεί τα Προσωπικά σας Στοιχεία σε περίπτωση συγχώνευσης, μεταβίβασης ουσιωδών στοιχείων του ενεργητικού, αλλαγής του ελέγχου, αναδιοργάνωσης ή λύσης της Εταιρείας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, τα Προσωπικά σας Στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με το νόμο.

7. Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και τυχόν διορθώσεις

Το property-experts.gr δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στο χρήστη στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στα πλαίσια του Ν. 2472/1997 και των δικαιωμάτων που αυτός του παρέχει για ό, τι αφορά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας το προσωπικό του λογαριασμό να τροποποιεί, ανανεώνει ή διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσα σε αυτόν καθώς και να ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του. Η διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σημαίνει πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτή/ό από τρίτους. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι ενδέχεται κάποιος Επαγγελματίας που είχε αποκτήσει στο παρελθόν πρόσβαση σε κάποιες Προσωπικές σας Πληροφορίες, να έχει αποθηκεύσει τις Πληροφορίες αυτές που διαγράψατε. Το property-experts.gr δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση αυτή. Περαιτέρω, το property-experts.gr διατηρεί το δικαίωμά του να αρχειοθετεί και να έχει πρόσβαση στις διαγεγραμμένες Προσωπικές Πληροφορίες.

8. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το property-experts.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το property-experts.gr. Το property-experts.gr δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς, οι οποίοι δεν λειτουργούν υπό την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας συνιστούμε να εξετάζετε τις δηλώσεις απορρήτου που ευρίσκονται σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων, ώστε να ενημερώνεστε για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σχετικά με την συλλογή, χρήση, και την γνωστοποίηση των προσωπικών και μη πληροφοριών σας.

9. Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων στο εξωτερικό

Οι διακομιστές που καθιστούν διαθέσιμο τον παρόντα Ιστότοπο, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται οι πληροφορίες, ενδέχεται να είναι εγκατεστημένες εκτός της Ελλάδος, αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία προστασίας των δεδομένων και οι άλλοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο πλήρεις όσο εκείνοι που επιβάλλει η νομοθεσία στην Ελλάδα, να είστε σίγουροι ότι σε κάθε περίπτωση εμείς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

10. Σεβασμός των Προσωπικών Δεδομένων τρίτων

Όπως το property-experts.gr απαιτεί από τους Επαγγελματίες της Ιστοσελίδας, να σέβονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Πελατών, έτσι απαιτεί και από εσάς να σέβεστε τα Προσωπικά Δεδομένα των Επαγγελματιών στα οποία αποκτάτε πρόσβαση από την Ιστοσελίδα μας.

Ενδεικτικά, υποχρεούσθε να χρησιμοποιέιτε τα Προσωπικά Δεδομένα των Επαγγελματιών αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια και σύμφωνα με τον σκοπό λειτουργίας του property-experts.gr. Συγκεκριμένα, αποκτάτε πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε Επαγγελματία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Ανάθεση σας, ώστε να μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί του και να διαπραγματεύεσθε τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας που θα συνάψετε μαζί του. Περαιτέρω, αποκτάτε πρόσβαση στο Προφίλ και τις αξιολογήσεις του Επαγγελματία, ώστε να αποκτήσετε μία εικονα για τις επαγγελματικές του ικανότητες και προσόντα. Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τα Προσωπικά Στοιχεία των Επαγγελματιών για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή έρχεται σε αντίθεση με τους Όρους Χρήσης και τις λοιπές Πολιτικές λειτουργίας του property-experts.gr. Ειδικά ως προς την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή τα πτυχία που μπορεί να έχει αναρτήσει κάποιος Επαγγελματίας στο Προφίλ του, αναγνωρίζετε ότι αυτά είναι διαθέσιμα σε εσάς προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία του Επαγγελματία και δεν απαγορεύετε να τα αντιγράφετε ή χρησιμοποείτε για οποιονδήποτε λόγο. Περαιτέρω, αποδέχεσθε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιήσετε τα Προσωπικά Στοιχεία του Επαγγελματία σε τρίτους χωρίς την συναίνεσή του.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε διαιτησία. Εάν η διαφορά δεν επιλύεται με διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά τίθεται σε διαιτησία. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με το διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την αίτηση για διαιτησία, τότε μια τριμελής επιτροπή διορίζεται από το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

12. Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων του Ιστοτόπου μας και της προσθήκης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, το property-experts.gr δύναται να επεξεργαστεί ή/και να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα σελίδα για τυχόν τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις σχετικά με τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Όσοι Επαγγελματίες το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν από το property-experts.gr στο support@property-experts.gr. Η συνέχιση χρήσεως από μέρους του Επαγγελματία του Ιστότοπου, μετά την ημερομηνία τροποποιήσεως, ισοδυναμεί με αποδοχή των νέων, τροποποιημένων όρων

13. Επικοινωνία

Το property-experts.gr καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το property-experts.gr μέσω e-mail στο support@property-experts.gr.